บุคลากร

งานโสตทัศนูปกรณ์ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 • thumbnail

  นายจรัส คำอ้าย

  ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

 • thumbnail

  นายบรรจบ ชูมก

  หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 • thumbnail

  นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม

 • thumbnail

  นายนิพล ปลุกเสก

 • thumbnail

  นายบัญชา บังคมเนตร

 • thumbnail

  นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์

^