รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายถวิล ชัยยา

กลุ่มบุคลากรงานโสตทัศนูปกรณ์ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^