ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
ว19/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว19 ลว.11 ก.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 
ว18/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว18 ลว. 10 ก.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว2664/2566 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว2664 ลว.22 พ.ค. 2566 การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2)
ว12/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว12 ลว.23 มี.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ว13/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว13 ลว.23 มี.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ว9/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว9 ลว.21 มี.ค. 2566 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
ว10/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว10 ลว.21 มี.ค. 2566 แนวปฏิบัติการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขั้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
26/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/26 ลว.5 ม.ค. 2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว2/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว2 ลว.6 ม.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ว110/2566 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว110 ลว.6 ม.ค. 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566
27/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/27 ลว.5 ม.ค. 2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
28/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/28 ลว.5 ม.ค. 2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
29/2566 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/29 ลว.5 ม.ค. 2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอ้ตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ว13/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13 ลว.11 พ.ค. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
ว12/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว12 ลว.11 พ.ค. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
ว10/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว10 ลว.5 เม.ย. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ.
ว1/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1 ลว.5 ม.ค. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว32/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว32 ลว.29 พ.ย. 2564 การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ถูกยุบ รวม หรือเลิก เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ตำแหน่งครู
ว30/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลว.4 พ.ย. 2564 การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
316/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/316 ลว.28 พ.ค. 2564 แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
ว7/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลว.12 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว13/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13 ลว.24 พ.ค. 2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
ว4/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว4 ลว.28 ม.ค. 2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
ว3/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลว.26 ม.ค. 2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว23/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว23 ลว.23 ธ.ค. 2563 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว17/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว17 ลว.5 มิ.ย. 2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว13/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13 ลว.20 พ.ค. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว12/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว12 ลว.20 พ.ค. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว14/2562 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5ว14 ลว.29 พ.ย. 2562 มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ว13/2562 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว13 ลว.26 พ.ย. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว1/2562 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1 ลว.4 ม.ค. 2562 การแก้ไขหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว13/2561 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13 ลว.21 ก.ย. 2561 การนำวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญพิเศษ มาใช้สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
ว26/2560 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว26 ลว.15 ส.ค. 2560 การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษา
Go to TOP
ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
ว14/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว14 ลว.30 มิ.ย. 2565 แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564
ว7/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลว.28 ก.พ. 2565 แนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 (ภาค ค) ในสภาวการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว26/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว26 ลว.12 ต.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว25/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว25 ลว.12 ต.ค. 2564 วิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 ในสภาวการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว24/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว24 ลว.29 ก.ย. 2564 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว22/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว22 ลว.22 ธ.ค. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว15/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว15 ลว.22 พ.ค. 2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว14/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว14 ลว.22 พ.ค. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว1/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว1 ลว.13 ม.ค. 2563 การกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว10/2562 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว10 ลว.10 ก.ย. 2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว25/2561 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว25 ลว.19 ธ.ค. 2561 การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Go to TOP

 

ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
ว4/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/ว4 ลว.14 ก.พ. 2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
178/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/178 ลว.22 ก.พ. 2564 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 213 (ง) หน้า 67 ลว. 9 ก.ย.2564 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
084/2553 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/084 ลว.8 เม.ย. 2553 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552
220/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/220 ลว.16 ก.ค. 2563 การเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว8/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว8 ลว.29 เม.ย. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ว4/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว4 ลว.24 มี.ค. 2563 กรอบแนวการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว2/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2 ลว.18 ก.พ. 2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
0111/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0111 ลว.23 ม.ค. 2563 แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ว2/2562 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2 ลว.4 ม.ค. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว26/2561 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลว.28 ธ.ค. 2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว14/2561 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว14 ลว.25 ก.ย. 2561 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
Go to TOP

 

ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
351/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/351 ลว.29 พ.ย. 2564 แนวปฏิบัติการขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการสายวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว23/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลว.3 ก.ย. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
22/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว22 ลว.3 ก.ย. 2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว21/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลว.30 ส.ค. 2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตแหน่งศึกษานิเทศน์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
ว20/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว20 ลว.30 ส.ค. 2564 แนวปฏิบัติการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเหณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 (กรณีทบทวน)
0667/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0667 ลว.30 ส.ค. 2564 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม)
ว19/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว19 ลว.23 ส.ค. 2564 แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ว18/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว18 ลว.9 ส.ค. 2564 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ว17/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว17 ลว.2 ส.ค. 2564 แนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
0525/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0525 ลว.16 ก.ค. 2564 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
0524/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0524 ลว.16 ก.ค. 2564 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
0523/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0523 ลว.16 ก.ค. 2564 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
0522/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0522 ลว.16 ก.ค. 2564 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ว9/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลว.20 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
10/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10 ลว.20 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ว11/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว11 ลว.20 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ว12/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว12 ลว.20 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
ว1/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว1 ลว.4 ม.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
304/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/304 ลว.23 มิ.ค. 2563 การให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ออกจากราชการไปเข้ารับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว9/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9 ลว.26 เม.ย. 2562 การได้รับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว7/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลว.29 มี.ค. 2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ว5/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลว.28 ก.พ. 2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
023/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0023 ลว.17 ก.พ. 2562 การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
ว15/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว15 ลว.27 ก.ย. 2561 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Go to TOP

 

ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
ว11/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว11 ลว.8 เม.ย. 2565 ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
8/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว8 ลว.16 มี.ค. 2565 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว5/2565 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว5 ลว.14 ก.พ. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2564
ราชกิจจานุเบกษา/2564 ระเบียบ ก.ค.ศ. ที่ เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 312  ลว.21 ธ.ค. 2564 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564
ว31/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว31 ลว.14 พ.ย. 2564 ระเบียบ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2564
ว2/2564 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2 ลว.15 ม.ค. 2564 การอนุมัติให้ การลาไปศึกษา อบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา
ว20/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลว.31 ส.ค. 2563 การอนุมัติให้ การลาไปศึกษา อบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา
ว9/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9 ลว.5 พ.ค. 2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิ ที่ ก.ต.ศ. รับรอง
ว12/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว12 ลว.7 พ.ย. 2562 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ว18/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลว.22 มิ.ย. 2560 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว17/2563 หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว17 ลว.22 มิ.ย. 2560 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก)
Go to TOP