[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
ลิงค์หน่วยงาน
  
  หมวด : 

ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 12 ) โดย admin 199.72 KBs 0 แบบฟอร์ม
2 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ/ปรับเงิน( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 10 ) โดย admin 39.54 KBs 0 แบบฟอร์ม
3 ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู สายงานการสอน( ลงวันที่ : 8/ก.ค./2560 || อ่าน : 25 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
4 ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ( ลงวันที่ : 6/ก.ค./2560 || อ่าน : 20 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ลงวันที่ : 1/ก.ค./2560 || อ่าน : 14 ) โดย admin 698.87 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
6 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กรกฎาคม 2560( ลงวันที่ : 30/มิ.ย./2560 || อ่าน : 19 ) โดย admin 169.6 KBs 0 คำสั่ง
7 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2560 || อ่าน : 27 ) โดย admin 167.45 KBs 0 คำสั่ง
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพ.ศ.2554( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2560 || อ่าน : 25 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
9 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดระดับทางภาษาสำหรับครูและบุคลากร ประจำปี2560( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2560 || อ่าน : 28 ) โดย admin 174.1 KBs 0 คำสั่ง
10 แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล ID PLAN ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่1/60( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2560 || อ่าน : 37 ) โดย admin 178 KBs 0 แบบฟอร์ม
11 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มิถุนายน 2560( ลงวันที่ : 30/พ.ค./2560 || อ่าน : 38 ) โดย admin 136.92 KBs 0 คำสั่ง
12 แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินธรรมเนียมผ่านระบบ Pay at Post( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 26 ) โดย admin 62.84 KBs 0 แบบฟอร์ม
13 แบบ คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 31 ) โดย admin 106.86 KBs 0 แบบฟอร์ม
14 แบบ คส.02.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 24 ) โดย admin 107.55 KBs 0 แบบฟอร์ม
15 คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปี 2559-2560( ลงวันที่ : 20/พ.ค./2560 || อ่าน : 109 ) โดย admin 6.13 MBs 0 คู่มือฯ
16 แบบฟอร์มคำสั่งและบันทึกการลาออกของลุกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 30 ) โดย admin 85.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
17 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 78 ) โดย admin 1.02 MBs 0 คู่มือฯ
18 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานปีการศึกษา2560( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 71 ) โดย admin 302.63 KBs 0 คำสั่ง
19 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 27/เม.ย./2560 || อ่าน : 38 ) โดย admin 77.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
20 คำสั่งเวรรักษาการณ์ พฤษภาคม 2560( ลงวันที่ : 26/เม.ย./2560 || อ่าน : 40 ) โดย admin 138.79 KBs 0 คำสั่ง
21 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปการศึกษา( ลงวันที่ : 5/เม.ย./2560 || อ่าน : 44 ) โดย admin 227.06 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงในโอกาสย้ายบุคลากร( ลงวันที่ : 4/เม.ย./2560 || อ่าน : 41 ) โดย admin 187.31 KBs 0 คำสั่ง
23 แบบประเมินประสิทธิภาพฯ( ลงวันที่ : 24/มี.ค./2560 || อ่าน : 41 ) โดย admin 527.4 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
24 แบบฟอร์มSARครูปี59(โดยเขต35)( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 83 ) โดย admin 109.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
25 ผลการประเมินกลุ่มบริหารงานบุคคลปีการศึกษา2559( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 58 ) โดย admin 1.16 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
26 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เมษายน 2560( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 49 ) โดย admin 142.91 KBs 0 คำสั่ง
27 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มีนาคม 2560( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2560 || อ่าน : 41 ) โดย admin 133.38 KBs 0 คำสั่ง
28 แนวทางเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2559( ลงวันที่ : 19/ก.พ./2560 || อ่าน : 340 ) โดย admin 4.44 MBs 0 คู่มือฯ
29 บันทึกสรุปผลงานฯ (บันทึกความดี) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2560 || อ่าน : 89 ) โดย admin 63.51 KBs 0 แบบฟอร์ม
30 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง(ตามกรอบ8งาน) ( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2560 || อ่าน : 74 ) โดย admin 274.4 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
31 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2560 || อ่าน : 69 ) โดย admin 224.05 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
32 ว.20การปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 53 ) โดย admin 299.66 KBs 0 วิทยฐานะฯ
33 ว.24หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 58 ) โดย admin 421.65 KBs 0 วิทยฐานะฯ
34 ว.25หลักเกณฑ์ให้ขรกฯได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามวุฒิที่กคศ.รับรอง( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 61 ) โดย admin 5.98 MBs 0 วิทยฐานะฯ
35 ว.26การปรับปรุงมาตรฐานฯวิทยฐานะครูชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 53 ) โดย admin 166.92 KBs 0 วิทยฐานะฯ
36 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2560( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 53 ) โดย admin 118.94 KBs 0 คำสั่ง
37 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552( ลงวันที่ : 6/ม.ค./2560 || อ่าน : 101 ) โดย admin 4.55 MBs 0 คู่มือฯ
38 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2560 || อ่าน : 41 ) โดย admin 78.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
39 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 37 ) โดย admin 3.09 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
40 คู่มือการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐานฯ 2559( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 77 ) โดย admin 462.88 KBs 0 คู่มือฯ
41 เกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 104 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
42 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน มกราคม 2560( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 57 ) โดย admin 121.93 KBs 0 คำสั่ง
43 วิสัยทัศน์และนโยบาย ผอ.สพม.35 คนใหม่( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 33 ) โดย admin 175.72 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
44 สารสนเทศ ปี 59 สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 42 ) โดย admin 3.94 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
45 แผนปฏิบัติการประจำปีงบ59 สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 34 ) โดย admin 1.38 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
46 สมุดโทรศัพท์ สพม.35 ปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 25 ) โดย admin 928.99 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
47 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 23 ) โดย admin 799.26 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
48 แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 67 ) โดย admin 31.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
49 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-PLAN) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 65 ) โดย admin 320 KBs 0 แบบฟอร์ม
50 แบบฟอร์มขอคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 40 ) โดย admin 337.83 KBs 0 แบบฟอร์ม
51 แบบฟอร์มบันทึกความดีสรุปผลงานฯ 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 58 ) โดย admin 62.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
52 แบบใบลา( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 24 ) โดย admin 136.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
53 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [WORD]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 21 ) โดย admin 19.92 KBs 0 แบบฟอร์ม
54 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [PDF]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 21 ) โดย admin 70.15 KBs 0 แบบฟอร์ม
55 แบบขอปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 21 ) โดย admin 253.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
56 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงฯใน ก.พ.7( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 23 ) โดย admin 31 KBs 0 แบบฟอร์ม
57 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 21 ) โดย admin 92 KBs 0 แบบฟอร์ม
58 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ คส.02( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 24 ) โดย admin 145.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
59 ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการฯ พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 46 ) โดย admin 438.55 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
60 การจัดลำดับอาวุโสทางราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 64 ) โดย admin 229.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
61 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 46 ) โดย admin 210.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
62 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 47 ) โดย admin 204.61 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
63 พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 22 ) โดย admin 86.84 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
64 จรรยาบรรณวิชาชีพ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 22 ) โดย admin 351.66 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
65 ระเบียบการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 20 ) โดย admin 71.4 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
66 ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 18 ) โดย admin 962.71 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
67 การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 23 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
68 มอบอำนาจในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยและขอต่อใบอนุญาตทำงานให้ครูชาวต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 23 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
69 การมอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 18 ) โดย admin 1.29 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
70 มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปสมัครสอบคัดเลือก( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 17 ) โดย admin 1.4 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
71 ระเบียบปฏิบัติสพฐ.2558 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติไปราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 20 ) โดย admin 81 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
72 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 22 ) โดย admin 234.99 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
73 ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมไปศึกษาดูงาน อบรม ศึกษาต่อ พ.ศ.2552( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 22 ) โดย admin 695.18 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
74 นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 23 ) โดย admin 901.88 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
75 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 25 ) โดย admin 148.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
76 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 23 ) โดย admin 787.42 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
77 กฎกคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2550( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 19 ) โดย admin 120.53 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
78 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 50 ) โดย admin 115.76 KBs 0 วิทยฐานะฯ
79 ว 13( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 29 ) โดย admin 35.09 MBs 0 วิทยฐานะฯ
80 ว 17( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 28 ) โดย admin 1.61 MBs 0 วิทยฐานะฯ
81 ว 7( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 30 ) โดย admin 2.28 MBs 0 วิทยฐานะฯ
82 คู่มือระบบสนุนการบริหาร SMSS Version3.2( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 43 ) โดย admin 14.84 MBs 0 คู่มือฯ
83 คู่มือการสร้างเว็บไซด์ด้วย Google Sites( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 59 ) โดย admin 1.99 MBs 0 คู่มือฯ
84 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 36 ) โดย admin 3.24 MBs 0 คู่มือฯ
85 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริหาร ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 40 ) โดย admin 1.49 MBs 0 คู่มือฯ
86 คู่มือการบริหารงานบุคคลฯของ กศจ. พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 25 ) โดย admin 2.78 MBs 0 คู่มือฯ
87 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน ธันวาคม 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 38 ) โดย admin 121.44 KBs 0 คำสั่ง
88 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน พฤศจิกายน 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 35 ) โดย admin 128.79 KBs 0 คำสั่ง
89 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน ตุลาคม 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 34 ) โดย admin 141.5 KBs 0 คำสั่ง
90 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน กันยายน 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 28 ) โดย admin 130.64 KBs 0 คำสั่ง
91 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน สิงหาคม2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 24 ) โดย admin 130.98 KBs 0 คำสั่ง
92 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรม SMSS ปี 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 20 ) โดย admin 124.83 KBs 0 คำสั่ง
93 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิจิตเกษียณฯ ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 22 ) โดย admin 211.99 KBs 0 คำสั่ง
94 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 44 ) โดย admin 336.04 KBs 0 คำสั่ง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>