[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน
  
  หมวด : 

ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา 2560 (3ด้าน13ตัวชี้วัด)( ลงวันที่ : 18/ธ.ค./2561 || อ่าน : 70 ) โดย admin 118.26 KBs 0 คำสั่ง
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ของข้าราชการครู รายปีการศึกษา 2560-2561( ลงวันที่ : 18/ธ.ค./2561 || อ่าน : 71 ) โดย admin 123.29 KBs 0 คำสั่ง
3 คำสั่งกีฬาสัมพันธ์บ้านโฮ่ง ประจำปี 2561( ลงวันที่ : 7/ธ.ค./2561 || อ่าน : 72 ) โดย admin 147.55 KBs 0 คำสั่ง
4 คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือน ธันวาคม 2561( ลงวันที่ : 5/ธ.ค./2561 || อ่าน : 116 ) โดย admin 280.75 KBs 0 คำสั่ง
5 ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ประจำปี 2561( ลงวันที่ : 23/พ.ย./2561 || อ่าน : 135 ) โดย admin 127.89 KBs 0 คำสั่ง
6 ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ประจำปี 2560( ลงวันที่ : 23/พ.ย./2561 || อ่าน : 89 ) โดย admin 103.64 KBs 0 คำสั่ง
7 คำสั่งโรงเรียนที่ 553/2561 แต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 (ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561)( ลงวันที่ : 17/พ.ย./2561 || อ่าน : 161 ) โดย admin 249.98 KBs 0 คำสั่ง
8 แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครู สังกัด สพฐ.( ลงวันที่ : 13/พ.ย./2561 || อ่าน : 92 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
9 คำชี้แจงและแบบประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน( ลงวันที่ : 12/พ.ย./2561 || อ่าน : 93 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
10 คำสั่งเวรรักษาการณ์ พฤศจิกายน 2561( ลงวันที่ : 12/พ.ย./2561 || อ่าน : 147 ) โดย admin 286.95 KBs 0 คำสั่ง
11 ฟอร์มแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (วฐ.2) ปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 128 ) โดย admin 28.45 KBs 0 แบบฟอร์ม
12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว.30ตุลาคม2561( ลงวันที่ : 4/พ.ย./2561 || อ่าน : 105 ) โดย admin 75.57 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
13 คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปี 2560-2561( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2561 || อ่าน : 206 ) โดย admin 0 Bytes 0 คำสั่ง
14 มาตรการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2561( ลงวันที่ : 26/ต.ค./2561 || อ่าน : 97 ) โดย admin 0 Bytes 0 เอกสารอื่นๆ
15 คำสั่งไปราชการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2560-เมษายน2561ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง( ลงวันที่ : 24/ต.ค./2561 || อ่าน : 227 ) โดย admin 4.86 MBs 0 คำสั่ง
16 ว.14 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน( ลงวันที่ : 24/ต.ค./2561 || อ่าน : 182 ) โดย admin 257.22 KBs 0 วิทยฐานะฯ
17 คำสั่งเวรรักษาการณ์ ตุลาคม 2561( ลงวันที่ : 9/ต.ค./2561 || อ่าน : 129 ) โดย admin 257.65 KBs 0 คำสั่ง
18 คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ 509/61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับเนื่องในโอกาสผู้อำนวยการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ( ลงวันที่ : 9/ต.ค./2561 || อ่าน : 117 ) โดย admin 179.57 KBs 0 คำสั่ง
19 คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ 481/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561( ลงวันที่ : 19/ก.ย./2561 || อ่าน : 176 ) โดย admin 200.29 KBs 0 คำสั่ง
20 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กันยายน 2561( ลงวันที่ : 10/ก.ย./2561 || อ่าน : 147 ) โดย admin 234.69 KBs 0 คำสั่ง
21 แบบวฐ.1-3(ฉบับปรับปรุง)( ลงวันที่ : 27/ส.ค./2561 || อ่าน : 699 ) โดย admin 474.66 KBs 0 วิทยฐานะฯ
22 คำสั่งเวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2561( ลงวันที่ : 26/ก.ค./2561 || อ่าน : 208 ) โดย admin 242.34 KBs 0 คำสั่ง
23 ฟอร์มแบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี 2561 ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ( ลงวันที่ : 24/ก.ค./2561 || อ่าน : 219 ) โดย admin 49.65 KBs 0 แบบฟอร์ม
24 คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ 275/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ( ลงวันที่ : 13/ก.ค./2561 || อ่าน : 256 ) โดย admin 171.38 KBs 0 คำสั่ง
25 มาตรการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด( ลงวันที่ : 2/ก.ค./2561 || อ่าน : 342 ) โดย admin 266.22 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
26 คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ 303 /2561 แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย( ลงวันที่ : 29/มิ.ย./2561 || อ่าน : 221 ) โดย admin 126.02 KBs 0 คำสั่ง
27 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กรกฎาคม 2561( ลงวันที่ : 26/มิ.ย./2561 || อ่าน : 191 ) โดย admin 240.68 KBs 0 คำสั่ง
28 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2561 || อ่าน : 639 ) โดย admin 234.9 KBs 0 คำสั่ง
29 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2561 || อ่าน : 215 ) โดย admin 201.5 KBs 0 คำสั่ง
30 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2561 || อ่าน : 392 ) โดย admin 464.6 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
31 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑( ลงวันที่ : 4/มิ.ย./2561 || อ่าน : 192 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
32 แบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการและขอยืมเงินตามโครงการพัฒนาครูครบวงจรปีงบ61( ลงวันที่ : 30/พ.ค./2561 || อ่าน : 255 ) โดย admin 0 Bytes 0 แบบฟอร์ม
33 คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือน มิถุนายน 2561( ลงวันที่ : 29/พ.ค./2561 || อ่าน : 176 ) โดย admin 239.73 KBs 0 คำสั่ง
34 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา2561( ลงวันที่ : 15/พ.ค./2561 || อ่าน : 365 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
35 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานประจำปีการศึกษา2561( ลงวันที่ : 7/พ.ค./2561 || อ่าน : 304 ) โดย admin 306.28 KBs 0 คำสั่ง
36 คำสั่งเวรรักษาการณ์ พฤษภาคม 2561( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2561 || อ่าน : 203 ) โดย admin 175.46 KBs 0 คำสั่ง
37 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง( ลงวันที่ : 1/พ.ค./2561 || อ่าน : 341 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
38 แบบฟอร์ม ID PLAN รายปีตามโครงการพัฒนาครูปีงบ61( ลงวันที่ : 19/เม.ย./2561 || อ่าน : 386 ) โดย admin 81.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
39 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ2561( ลงวันที่ : 18/เม.ย./2561 || อ่าน : 335 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
40 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เข้ารับพัฒนาด้วยระบบ TEPE ONLINE( ลงวันที่ : 18/เม.ย./2561 || อ่าน : 362 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
41 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล( ลงวันที่ : 18/เม.ย./2561 || อ่าน : 218 ) โดย admin 149.58 KBs 0 คำสั่ง
42 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ( ลงวันที่ : 17/เม.ย./2561 || อ่าน : 195 ) โดย admin 156.34 KBs 0 คำสั่ง
43 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสพฐ.( ลงวันที่ : 6/เม.ย./2561 || อ่าน : 217 ) โดย admin 0 Bytes 0 เอกสารอื่นๆ
44 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนเมษายน 2561( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2561 || อ่าน : 260 ) โดย admin 194.68 KBs 0 คำสั่ง
45 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งฯให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2561 || อ่าน : 327 ) โดย admin 45.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
46 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมจัดงานสำหรับหน่วยงานสพฐ.( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2561 || อ่าน : 292 ) โดย admin 319.08 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
47 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มีนาคม 2561( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2561 || อ่าน : 248 ) โดย admin 175.52 KBs 0 คำสั่ง
48 รายงานผลการประเมินงานส่งท้ายปีเก่า60ต้อนรับปีใหม่61( ลงวันที่ : 21/ก.พ./2561 || อ่าน : 318 ) โดย admin 229.5 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
49 คู่มือโรงเรียนคุณธรรม( ลงวันที่ : 21/ก.พ./2561 || อ่าน : 437 ) โดย admin 1.58 MBs 0 คู่มือฯ
50 PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ยุค Thailand 4.0( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 266 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
51 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูตำแหน่งครูมีวิทยฐานะแนวใหม่( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 930 ) โดย admin 916.46 KBs 0 วิทยฐานะฯ
52 วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา)( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 725 ) โดย admin 59.06 KBs 0 วิทยฐานะฯ
53 วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 963 ) โดย admin 28.46 KBs 0 วิทยฐานะฯ
54 วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 693 ) โดย admin 87.12 KBs 0 วิทยฐานะฯ
55 ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (logbook teacher)( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2561 || อ่าน : 626 ) โดย admin 1.21 MBs 0 วิทยฐานะฯ
56 กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน แบบบันทึก+เกณฑ์การประเมินฯตำแหน่งครู (3ด้าน 13ตัวชี้วัด)( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2561 || อ่าน : 3525 ) โดย admin 1.39 MBs 0 วิทยฐานะฯ
57 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2561( ลงวันที่ : 30/ม.ค./2561 || อ่าน : 311 ) โดย admin 172.52 KBs 0 คำสั่ง
58 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2560 || อ่าน : 236 ) โดย admin 1.66 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
59 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มกราคม 2561( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2560 || อ่าน : 724 ) โดย admin 174.46 KBs 0 คำสั่ง
60 แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2560 || อ่าน : 667 ) โดย admin 1.43 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
61 คำสั่งคณะกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่า2560และต้อนปีใหม่2561( ลงวันที่ : 26/ธ.ค./2560 || อ่าน : 208 ) โดย admin 173.82 KBs 0 คำสั่ง
62 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ( ลงวันที่ : 21/ธ.ค./2560 || อ่าน : 207 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
63 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ ( ลงวันที่ : 21/ธ.ค./2560 || อ่าน : 248 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
64 คำสั่งเวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2560( ลงวันที่ : 27/พ.ย./2560 || อ่าน : 289 ) โดย admin 152.8 KBs 0 คำสั่ง
65 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (Training OBEC)( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2560 || อ่าน : 392 ) โดย admin 48.7 KBs 0 แบบฟอร์ม
66 แนวปฏิบัติ(เพิ่มเติม)สำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากร สังกัด สพฐ.( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2560 || อ่าน : 286 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
67 การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา( ลงวันที่ : 17/พ.ย./2560 || อ่าน : 244 ) โดย admin 168.31 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
68 แบบฟอร์ม ID PLAN ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 60 ( ลงวันที่ : 8/พ.ย./2560 || อ่าน : 329 ) โดย admin 659.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
69 รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับครูและบุคลากร 20 ชั่วโมง( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2560 || อ่าน : 308 ) โดย admin 468.88 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
70 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานเชียงของ-เชียงราย (กันยายน60)( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2560 || อ่าน : 299 ) โดย admin 468.88 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
71 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ( ลงวันที่ : 2/พ.ย./2560 || อ่าน : 269 ) โดย admin 132.77 KBs 0 คำสั่ง
72 คำสั่งการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 2/พ.ย./2560 || อ่าน : 285 ) โดย admin 334.84 KBs 0 คำสั่ง
73 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนพฤศจิกายน 2560( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2560 || อ่าน : 308 ) โดย admin 161.98 KBs 0 คำสั่ง
74 แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์( ลงวันที่ : 24/ต.ค./2560 || อ่าน : 262 ) โดย admin 15.93 KBs 0 แบบฟอร์ม
75 แบบฟอร์มรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2560 || อ่าน : 291 ) โดย admin 235.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
76 การมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2560 || อ่าน : 575 ) โดย admin 662.31 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
77 ว28/2560 หลักเกณฑ์พัฒนาข้าราชการและบุคลากรก่อนแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการ( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2560 || อ่าน : 321 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
78 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณฯ ประจำปี 2560( ลงวันที่ : 4/ต.ค./2560 || อ่าน : 283 ) โดย admin 180.47 KBs 0 คำสั่ง
79 คำสั่งเวรรักษาการณ์ ตุลาคม 2560( ลงวันที่ : 28/ก.ย./2560 || อ่าน : 285 ) โดย admin 177.82 KBs 0 คำสั่ง
80 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กันยายน 2560( ลงวันที่ : 12/ก.ย./2560 || อ่าน : 277 ) โดย admin 164.19 KBs 0 คำสั่ง
81 หลักเกณฑ์การประกอบการพิจารณาขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 21/ส.ค./2560 || อ่าน : 241 ) โดย admin 580.03 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
82 คำสั่งเวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2560( ลงวันที่ : 11/ส.ค./2560 || อ่าน : 236 ) โดย admin 164.14 KBs 0 คำสั่ง
83 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน( ลงวันที่ : 4/ส.ค./2560 || อ่าน : 328 ) โดย admin 351.76 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
84 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 335 ) โดย admin 99.64 KBs 0 แบบฟอร์ม
85 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ/ปรับเงิน( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 236 ) โดย admin 39.54 KBs 0 แบบฟอร์ม
86 ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู สายงานการสอน( ลงวันที่ : 8/ก.ค./2560 || อ่าน : 1287 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
87 ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ( ลงวันที่ : 6/ก.ค./2560 || อ่าน : 736 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
88 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ลงวันที่ : 1/ก.ค./2560 || อ่าน : 305 ) โดย admin 698.87 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
89 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กรกฎาคม 2560( ลงวันที่ : 30/มิ.ย./2560 || อ่าน : 329 ) โดย admin 169.6 KBs 0 คำสั่ง
90 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2560 || อ่าน : 248 ) โดย admin 167.45 KBs 0 คำสั่ง
91 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพ.ศ.2554( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2560 || อ่าน : 250 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
92 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดระดับทางภาษาสำหรับครูและบุคลากร ประจำปี2560( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2560 || อ่าน : 250 ) โดย admin 174.1 KBs 0 คำสั่ง
93 แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล ID PLAN ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่1/60( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2560 || อ่าน : 362 ) โดย admin 178 KBs 0 แบบฟอร์ม
94 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มิถุนายน 2560( ลงวันที่ : 30/พ.ค./2560 || อ่าน : 259 ) โดย admin 136.92 KBs 0 คำสั่ง
95 แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินธรรมเนียมผ่านระบบ Pay at Post( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 219 ) โดย admin 62.84 KBs 0 แบบฟอร์ม
96 แบบ คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 264 ) โดย admin 106.86 KBs 0 แบบฟอร์ม
97 แบบ คส.02.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 230 ) โดย admin 107.55 KBs 0 แบบฟอร์ม
98 คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปี 2559-2560( ลงวันที่ : 20/พ.ค./2560 || อ่าน : 2185 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
99 แบบฟอร์มคำสั่งและบันทึกการลาออกของลุกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 200 ) โดย admin 85.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
100 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 673 ) โดย admin 1.02 MBs 0 คู่มือฯ
101 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานปีการศึกษา2560( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 1340 ) โดย admin 302.63 KBs 0 คำสั่ง
102 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 27/เม.ย./2560 || อ่าน : 252 ) โดย admin 77.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
103 คำสั่งเวรรักษาการณ์ พฤษภาคม 2560( ลงวันที่ : 26/เม.ย./2560 || อ่าน : 222 ) โดย admin 138.79 KBs 0 คำสั่ง
104 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปการศึกษา( ลงวันที่ : 5/เม.ย./2560 || อ่าน : 273 ) โดย admin 227.06 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
105 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงในโอกาสย้ายบุคลากร( ลงวันที่ : 4/เม.ย./2560 || อ่าน : 161 ) โดย admin 187.31 KBs 0 คำสั่ง
106 แบบประเมินประสิทธิภาพฯ( ลงวันที่ : 24/มี.ค./2560 || อ่าน : 250 ) โดย admin 527.4 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
107 แบบฟอร์มSARครูปี59(โดยเขต35)( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 324 ) โดย admin 109.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
108 ผลการประเมินกลุ่มบริหารงานบุคคลปีการศึกษา2559( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 275 ) โดย admin 1.16 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
109 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เมษายน 2560( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 201 ) โดย admin 142.91 KBs 0 คำสั่ง
110 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มีนาคม 2560( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2560 || อ่าน : 240 ) โดย admin 133.38 KBs 0 คำสั่ง
111 แนวทางเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2559( ลงวันที่ : 19/ก.พ./2560 || อ่าน : 933 ) โดย admin 4.44 MBs 0 คู่มือฯ
112 บันทึกสรุปผลงานฯ (บันทึกความดี) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2560 || อ่าน : 314 ) โดย admin 63.51 KBs 0 แบบฟอร์ม
113 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง(ตามกรอบ8งาน) ( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2560 || อ่าน : 255 ) โดย admin 274.4 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
114 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2560 || อ่าน : 281 ) โดย admin 224.05 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
115 ว.20การปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 295 ) โดย admin 299.66 KBs 0 วิทยฐานะฯ
116 ว.24หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 267 ) โดย admin 421.65 KBs 0 วิทยฐานะฯ
117 ว.25หลักเกณฑ์ให้ขรกฯได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามวุฒิที่กคศ.รับรอง( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 255 ) โดย admin 5.98 MBs 0 วิทยฐานะฯ
118 ว.26การปรับปรุงมาตรฐานฯวิทยฐานะครูชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 240 ) โดย admin 166.92 KBs 0 วิทยฐานะฯ
119 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2560( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 228 ) โดย admin 118.94 KBs 0 คำสั่ง
120 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552( ลงวันที่ : 6/ม.ค./2560 || อ่าน : 646 ) โดย admin 4.55 MBs 0 คู่มือฯ
121 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2560 || อ่าน : 208 ) โดย admin 78.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
122 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 178 ) โดย admin 3.09 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
123 คู่มือการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐานฯ 2559( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 345 ) โดย admin 462.88 KBs 0 คู่มือฯ
124 เกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 289 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
125 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน มกราคม 2560( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 257 ) โดย admin 121.93 KBs 0 คำสั่ง
126 วิสัยทัศน์และนโยบาย ผอ.สพม.35 คนใหม่( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 145 ) โดย admin 175.72 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
127 สารสนเทศ ปี 59 สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 172 ) โดย admin 3.94 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
128 แผนปฏิบัติการประจำปีงบ59 สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 155 ) โดย admin 1.38 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
129 สมุดโทรศัพท์ สพม.35 ปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 162 ) โดย admin 928.99 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
130 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 138 ) โดย admin 799.26 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
131 แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 305 ) โดย admin 31.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
132 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-PLAN) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 279 ) โดย admin 320 KBs 0 แบบฟอร์ม
133 แบบฟอร์มขอคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 190 ) โดย admin 337.83 KBs 0 แบบฟอร์ม
134 แบบฟอร์มบันทึกความดีสรุปผลงานฯ 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 238 ) โดย admin 62.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
135 แบบใบลา( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 167 ) โดย admin 136.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
136 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [WORD]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 188 ) โดย admin 20.45 KBs 0 แบบฟอร์ม
137 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [PDF]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 170 ) โดย admin 84.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
138 แบบขอปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 138 ) โดย admin 253.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
139 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงฯใน ก.พ.7( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 144 ) โดย admin 31 KBs 0 แบบฟอร์ม
140 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 156 ) โดย admin 93 KBs 0 แบบฟอร์ม
141 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 185 ) โดย admin 145.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
142 ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการฯ พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 329 ) โดย admin 438.55 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
143 การจัดลำดับอาวุโสทางราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 278 ) โดย admin 229.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
144 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 186 ) โดย admin 210.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
145 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 198 ) โดย admin 204.61 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
146 พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 151 ) โดย admin 86.84 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
147 จรรยาบรรณวิชาชีพ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 143 ) โดย admin 351.66 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
148 ระเบียบการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 144 ) โดย admin 71.4 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
149 ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 197 ) โดย admin 962.71 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
150 การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 148 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
151 มอบอำนาจในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยและขอต่อใบอนุญาตทำงานให้ครูชาวต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 147 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
152 การมอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 139 ) โดย admin 1.29 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
153 มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปสมัครสอบคัดเลือก( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 138 ) โดย admin 1.4 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
154 ระเบียบปฏิบัติสพฐ.2558 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติไปราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 145 ) โดย admin 81 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
155 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 160 ) โดย admin 234.99 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
156 ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมไปศึกษาดูงาน อบรม ศึกษาต่อ พ.ศ.2552( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 149 ) โดย admin 695.18 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
157 นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 148 ) โดย admin 901.88 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
158 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 157 ) โดย admin 148.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
159 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 149 ) โดย admin 787.42 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
160 กฎกคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2550( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 138 ) โดย admin 120.53 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
161 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 220 ) โดย admin 115.76 KBs 0 วิทยฐานะฯ
162 ว 13( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 458 ) โดย admin 35.09 MBs 0 วิทยฐานะฯ
163 ว 17( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 156 ) โดย admin 1.61 MBs 0 วิทยฐานะฯ
164 ว 7( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 146 ) โดย admin 2.28 MBs 0 วิทยฐานะฯ
165 คู่มือระบบสนุนการบริหาร SMSS Version3.2( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 229 ) โดย admin 14.84 MBs 0 คู่มือฯ
166 คู่มือการสร้างเว็บไซด์ด้วย Google Sites( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 264 ) โดย admin 1.99 MBs 0 คู่มือฯ
167 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 182 ) โดย admin 3.24 MBs 0 คู่มือฯ
168 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริหาร ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 176 ) โดย admin 1.49 MBs 0 คู่มือฯ
169 คู่มือการบริหารงานบุคคลฯของ กศจ. พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 183 ) โดย admin 2.78 MBs 0 คู่มือฯ
170 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน ธันวาคม 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 202 ) โดย admin 121.44 KBs 0 คำสั่ง
171 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน พฤศจิกายน 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 185 ) โดย admin 128.79 KBs 0 คำสั่ง
172 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน ตุลาคม 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 203 ) โดย admin 141.5 KBs 0 คำสั่ง
173 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน กันยายน 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 174 ) โดย admin 130.64 KBs 0 คำสั่ง
174 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน สิงหาคม2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 152 ) โดย admin 130.98 KBs 0 คำสั่ง
175 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรม SMSS ปี 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 222 ) โดย admin 124.83 KBs 0 คำสั่ง
176 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิจิตเกษียณฯ ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 185 ) โดย admin 211.99 KBs 0 คำสั่ง
177 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 194 ) โดย admin 336.04 KBs 0 คำสั่ง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>