[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
ลิงค์หน่วยงาน
  
  หมวด : 

ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ลงวันที่ : 1/ก.ค./2560 || อ่าน : 13 ) โดย admin 698.87 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพ.ศ.2554( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2560 || อ่าน : 25 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
3 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 27/เม.ย./2560 || อ่าน : 38 ) โดย admin 77.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
4 เกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 103 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
5 ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการฯ พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 45 ) โดย admin 438.55 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
6 การจัดลำดับอาวุโสทางราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 64 ) โดย admin 229.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
7 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 46 ) โดย admin 210.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
8 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 46 ) โดย admin 204.61 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
9 พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 22 ) โดย admin 86.84 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
10 จรรยาบรรณวิชาชีพ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 22 ) โดย admin 351.66 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
11 ระเบียบการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 20 ) โดย admin 71.4 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
12 ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 18 ) โดย admin 962.71 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
13 การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 23 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
14 มอบอำนาจในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยและขอต่อใบอนุญาตทำงานให้ครูชาวต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 23 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
15 การมอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 18 ) โดย admin 1.29 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
16 มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปสมัครสอบคัดเลือก( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 17 ) โดย admin 1.4 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
17 ระเบียบปฏิบัติสพฐ.2558 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติไปราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 20 ) โดย admin 81 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
18 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 22 ) โดย admin 234.99 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
19 ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมไปศึกษาดูงาน อบรม ศึกษาต่อ พ.ศ.2552( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 22 ) โดย admin 695.18 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
20 นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 23 ) โดย admin 901.88 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
21 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 25 ) โดย admin 148.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
22 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 23 ) โดย admin 787.42 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
23 กฎกคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2550( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 19 ) โดย admin 120.53 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>