[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
ลิงค์หน่วยงาน

  

ชื่อ : นายนิพนธ์ แสงเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : ผู้บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุทน คุ้มเสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : เลขานุการกลุ่มบริหารบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพันนภา วลีดำรงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้าการลาและการลงเวลาการปฏิบัติราชการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนัยนา หมื่นจำปา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานธุรการและงานสารบรรณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงดารณี นันทวิเชียรชุ่ม
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
หน้าที่หลัก : กรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
หน้าที่หลัก : งานสารบรรณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอมรรัตน์ อ้ายเปี้ย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานธุรการ
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชลิดา โอดบาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรัติ จิตนารินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : กรรมการงานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอัมพร นามณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : กรรมการงานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : กรรมการงานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : กรรมการและเลขานุการงานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรัตน์ จี้ฟู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : กรรมการงานเวรรักษาการณ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ICT
หน้าที่หลัก : กรรมการและเลขานุการงานสื่อสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงพชวรัตน์ กาบศรี
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน วิชาเอกภาษาไทย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 : งานวางแผนอัตรากาลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
3 : งานการลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ
4 : งานวินัยและการรักษาวินัย
5 : งานธุรการและงานสารบรรณ
6 : งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
7 : งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 : งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 : งานประชาสัมพันธ์
10 : งานสื่อสัมพันธ์
11 : งานเวรรักษาการณ์
12 : งานทะเบียนบุคคล