[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน
แผนผังหน่วยงาน
งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางพันนภา วลีดำรงค์
ครู คศ.2
หัวหน้าการลาและการลงเวลาการปฏิบัติราชการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการงานประชาสัมพันธ์

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 : งานวางแผนอัตรากาลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
3 : งานการลาและการลงเวลาปฏิบัติราชการ
4 : งานวินัยและการรักษาวินัย
5 : งานธุรการและงานสารบรรณ
6 : งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
7 : งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 : งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 : งานประชาสัมพันธ์
10 : งานสื่อสัมพันธ์
11 : งานเวรรักษาการณ์
12 : งานทะเบียนบุคคล