ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :กรรมการและเลขานุการงานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการและเลขานุการ
กลุ่ม / แผนก : งานทะเบียนบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ