ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเสาวภาคย์ ไชยเดช
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ
กลุ่ม / แผนก : งานสื่อสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการและเลขานุการ
กลุ่ม / แผนก : งานทะเบียนบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ