ชื่อ - นามสกุล :นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :เลขานุการกลุ่มบริหารบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการกลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่ม / แผนก : งานวางแผนอัตรากาลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ