ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนัยนา หมื่นจำปา
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานธุรการและงานสารบรรณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานวางแผนอัตรากาลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการและเลขานุการ
กลุ่ม / แผนก : งานวินัยและการรักษาวินัย
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ
กลุ่ม / แผนก : งานธุรการและงานสารบรรณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการ
กลุ่ม / แผนก : งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการ