<<< เว็บไซต์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
แผนผังการบริหารงานงบประมาณ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ปีการศึกษา 2559-2562
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
บันทึกข้อความผ่านแผน [DOC] [PDF]
แบบฟอร์ประเมินงานโครงการ

กรอกแบบสอบถามต่างๆ
แบบประเมินความพึงพอใจของงาน    /โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
 

 

ปฏิทินงานนโยบายและแผน เดือน มีนาคม-เมษยน 2562

เดือน
วันที่
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
มีนาคม

13-15

หัวหน้ากลุ่มสาระ /หัวหน้างาน

มีนาคม

18

  • ส่งแบบประเมินผลงาน/โครงการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
/ หัวหน้างาน /
งานแผนงาน

มีนาคม

21

ทุกคน

มีนาคม

2ุ6-27

ทุกคน

มีนาคม

28

  • ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ทุกคน

เมษายน

2

  • ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 กลุ่มงานวิชาการ

 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
/ หัวหน้างาน /
กลุ่มบริหารงาน

เมษายน

3

  • ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 กลุ่มงานบุคคลและงบประมาณ

หัวหน้างาน /
กลุ่มบริหารงาน

เมษายน

4

  • ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 กลุ่มงานกิจการนักเรียนและบริหารทั่วไป

หัวหน้างาน /
กลุ่มบริหารงาน