<<< เว็บไซต์โรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
แผนผังการบริหารงานงบประมาณ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ปีการศึกษา 2559-2562
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
บันทึกข้อความผ่านแผน [DOC] [PDF]

กรอกแบบสอบถามต่างๆ
แบบประเมินความพึงพอใจของงาน    /โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

 

   1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
    และมาตรฐานสากล
   2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสู่สากล โดยมุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี
   3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วม|
   4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีให้ทันสมัย มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
   5. พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   6. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นพลโลกที่ดี
   2. บุคลากรในสถานศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีในการสื่อสาร
   3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม
   4. ใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5. ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
   6. มีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   1. ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
   2. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหาร|
   3.  พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม
   4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย  สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหาร|
   5. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   6. พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลด [ .doc] [.pdf ]

 

End If Set WSHshell