[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายธีระศักดิ์ แก้วสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางพิชยา ชูมก
ครู คศ.3
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางลาวัลย์ ขยันขาย
ครู คศ.3
เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางศรีเริญ มีพิมพ์
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางพันนภา วลีดำรงค์
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางสาวชลิดา โอดบาง
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นายเอกดน อินต๊ะปัน
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางสาวอำภา เขียวดี
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นายพิชัย นิราราช
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางอุมาพร แก้วปวน
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา
ครู คศ.3

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : กลุ่มบริหารวิชาการ
2 : งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 : งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
5 : งานทะเบียน
6 : งานวัดผลการศึกษา
7 : งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
8 : งานแนะแนว
9 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 : งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ