[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายพินิจ ทังสุนันท์
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นายบรรจบ ชูมก
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นายนิพล ปลุกเสก
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นายเฉลิมชน วรรณพาน
ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์)
Click ดูประวัติ
นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : กลุ่มบริหารวิชาการ
2 : งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 : งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
5 : งานทะเบียน
6 : งานวัดผลการศึกษา
7 : งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
8 : งานแนะแนว
9 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 : งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ