[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
แผนผังหน่วยงาน
งานวัดผลการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางอุมาพร แก้วปวน
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นายประสงค์ เลิศสมบัติพลอย
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์
ครู คศ.2

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : กลุ่มบริหารวิชาการ
2 : งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 : งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
5 : งานทะเบียน
6 : งานวัดผลการศึกษา
7 : งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
8 : งานแนะแนว
9 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 : งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ