[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
แผนผังหน่วยงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Click ดูประวัติ
นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นายพินิจ ทังสุนันท์
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางลำดวน ติดทะ
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นางอรพินธ์ กันทะรัน
ครู คศ.3
Click ดูประวัติ
นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง
ครู คศ.2
Click ดูประวัติ
นายอภิชาติ อินมะกอก
ครู คศ.1

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง

1 : กลุ่มบริหารวิชาการ
2 : งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 : งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
5 : งานทะเบียน
6 : งานวัดผลการศึกษา
7 : งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
8 : งานแนะแนว
9 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 : งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ