ชื่อ - นามสกุล :นางอุมาพร แก้วปวน
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวัดผลการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : งานวัดผลการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวัดผลการศึกษา