ชื่อ - นามสกุล :นางลาวัลย์ ขยันขาย
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างาน