เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 

    คู่มือการกรอกข้อมูล SAR

    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2559
    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2560
    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2561
    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2562
    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2563
    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2564
    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2565
    
    มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2561
    มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2562

    มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2563
    มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2564
    มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2565
    มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2566


    ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา


 
^