เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากร

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารบุคคล

 • thumbnail

  นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล

  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสาวสุภาณี วงค์ปวน

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางลาวัลย์ ขยันขาย

 • thumbnail

  นางสาวชลิดา โอดบาง

 • thumbnail

  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ

 • thumbnail

  นางกาญจณา เหลืองทา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ

 • thumbnail

  นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา

 • thumbnail

  นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง

 • thumbnail

  นางพันนภา วลีดำรงค์

 • thumbnail

  นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย

 • thumbnail

  นายประสงค์ เลิศสมบัติพลอย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางพิชยา ชูมก

 • thumbnail

  นายสุทน คุ้มเสม

 • thumbnail

  นายชัยพิชิต อุดคามี

 • thumbnail

  นางสาวสุทธิพร ก้อนสิน

 • thumbnail

  นางญาดา ตรีเนตร

 • thumbnail

  นางสาววรัญญา เป็งปิง

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร เป็งปิง

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช เรือนคำ

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วุฒิกุล

 • thumbnail

  นายนิพล ปลุกเสก

 • thumbnail

  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว

 • thumbnail

  นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม

 • thumbnail

  นายเฉลิมชน วรรณพาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวอำไพ สิทธิกาน

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน

 • thumbnail

  นางสาวอำภา เขียวดี

 • thumbnail

  นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่

 • thumbnail

  นางสาวสุริยาพร ญาณตาล

 • thumbnail

  นายธนวรรธน์ ชัยยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายณฐพล พงษ์ธรรม

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นายพิชัย นิราราช

 • thumbnail

  นายเฉลิมเกียรติ ปั้นทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นายเอกดน อินต๊ะปัน

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ชนก กันทะวัง

 • thumbnail

  นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางลำดวน ติดทะ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นายบรรจบ ชูมก

 • thumbnail

  นางศรีเริญ มีพิมพ์

 • thumbnail

  นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายฐานันดร์ สุริวรรณ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางสาวนัยนา หมื่นจำปา

 • thumbnail

  นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล

 • thumbnail

  นางสาวอัมพร นามณี

 • thumbnail

  นางสาวประทุมพร อภิวงค์

 • thumbnail

  Mr.Mayuka Benart Yepri

 • thumbnail

  นายธีรพงค์ คำจุมปู

 • thumbnail

  Miss.Ngum Judith Ambe

 • thumbnail

  Miss.Ngum Judith Ambe

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • thumbnail

  นางสาวอำไพพรรณ วรรณภิระ

  งานวิชาการและงานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอย

  งานห้องสมุด

 • thumbnail

  นางจีราพรรณ เป็งเมืองลอง

  งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางเกศราวรรณ กันทายวง

  งานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว

  งานการเงิน

 • thumbnail

  นายบัญชา บังคมเนตร

  งานกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์

  งานคอมพิวเตอร์

ลูกจ้างประจำ

 • thumbnail

  นายสมาน จันทร์ธง

  นักการภารโรง

ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นางนภาพร เขื่อนตา

  พนักงานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ พุทธกาล

  พนักงานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ ใจเปี้ย

  พนักงานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นางนิภา จินดาหลวง

  พนักงานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นางนาตยา ทาศรี

  พนักงานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นายศรัญญู ธัญญแก้ว

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ เตจ๊ะ

  ยามรักษาการณ์

^