เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

คำขวัญและปรัชญา

คำขวัญของโรงเรียน
จริยะดี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา
เด่นกีฬา   สามัคคี


 
ปรัชญาของโรงเรียน
ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
^