เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

    โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
 

พันธกิจ

    1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน และมาตรฐานสากล
    2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสู่สากลโดยมุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี
    3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วม
    4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีให้ทันสมัย มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
    5. พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    6. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

    1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นพลโลกที่ดี
    2. บุคลากรในสถานศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีในการสื่อสาร
    3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม
    4. ใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
    5. ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
    6. มีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

กลยุทธ์

    1. ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
    2. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหาร 
    3. พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม 
    4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การวิจัย สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหาร 
    5. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    6. พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

^