เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

หลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา

 บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
 แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”
 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ
 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^