เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากร

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 • thumbnail

  นางสาวอำไพพรรณ วรรณภิระ

  งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอย

  งานห้องสมุด

 • thumbnail

  นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว

  งานสารบรรณ

 • thumbnail

  นางจีราพรรณ เป็งเมืองลอง

  งานวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี

  งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว

  งานการเงิน

 • thumbnail

  นายบัญชา บังคมเนตร

  งานกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์

  งานคอมพิวเตอร์

^