เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นายพินิจ ทังสุนันท์

 • thumbnail

  นายถวิล ชัยยา

 • thumbnail

  นางพิชยา ชูมก

 • thumbnail

  นายสุทน คุ้มเสม

 • thumbnail

  นายชัยพิชิต อุดคามี

 • thumbnail

  นางสาวญาดา มาอ้วน

 • thumbnail

  นางสาววรัญญา เป็งปิง

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร เป็งปิง

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช เรือนคำ

 • thumbnail

  Mr.Von Paul Mulat

 • thumbnail

  นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว

^