เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การสอนไวยากรณ์ Present perfect Tense วิชาภาษาอังกฤษ อ32101 ชั้น ม.5

บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การสอนไวยากรณ์ Present perfect Tense วิชาภาษาอังกฤษ อ32101 ชั้น ม.5
บทคัดย่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
เรื่อง การสอนไวยากรณ์ Present perfect Tense
วิชาภาษาอังกฤษ อ32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน นางสาววัชรินทร์ แก้วมูล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^