เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

<img alt="&quot;&quot;" data-cke-saved-src="&quot;http://www.tkb.ac.th/datas/image/1655350538.png&quot;" src="&quot;http://www.tkb.ac.th/datas/image/1655350538.png&quot;" ,height="&quot;120&quot;,width=&quot;" 120'="">

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity And Transparent Assessment (OIT)
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล   

แหล่งข้อมูล / URL
O1 โครงสร้างหน่วยงาน http://www.tkb.ac.th/index.php#module=policy
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://www.tkb.ac.th/index.php#module=personnel&cat=1
http://www.tkb.ac.th/index.php#module=personnel&id=126
http://www.tkb.ac.th/index.php#module=personnel&id=2
http://www.tkb.ac.th/index.php#module=personnel&id=54
http://www.tkb.ac.th/index.php#module=personnel&id=105
O3 อำนาจหน้าที่ http://www.tkb.ac.th/index.php#module=authority
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564-2567
http://www.tkb.ac.th/~oit/file/o4/plan-delvelopment-2564-2567.pdf
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://www.tkb.ac.th/index.php#module=contact
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://sites.google.com/tkb.ac.th/law/home

การประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O7 ข่าวประสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.tkb.ac.th/index.php#module=news&cat=1
กิจกรรมของโรงเรียน
http://www.tkb.ac.th/index.php#module=news&cat=2
Fanpage
https://www.facebook.com/TheeraKarnBanhongSchool

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O8 Q&A เว็บไซต์
http://www.tkb.ac.th
กระดานข่าว
http://www.tkb.ac.th/index.php?module=index&id=1219#module=forum
Messenager Facebook
https://www.facebook.com/messages/t/143923132345821
O9 Social Network Facebook
​https://www.facebook.com/TheeraKarnBanhongSchool

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการแผนงานโครงการ ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2565
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ 2564

การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ http://www.tkb.ac.th/~oit/file/o16/report-service.pdf
O17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
http://www.tkb.ac.th/~oit/file/o18/plan2565.pdf
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณนประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2565
http://www.tkb.ac.th/~oit/file/o19/O19.pdf
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ  ปีงบประมาณ 2564
http://www.tkb.ac.th/~oit/file/o20/O20.pdf

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น webbord
http://www.tkb.ac.th/index.php?module=index&id=1219#module=forum
Messenger Facebook
https://www.facebook.com/messages/t/143923132345821
สายตรง ผอ.
https://sites.google.com/a/tkb.ac.th/complain/
 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประกาศเจตจำนงโรงเรียนสุจริตโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง -ภาษาไทย
http://www.tkb.ac.th/~oit/file/o34/O34-thai.pdf
ประกาศเจตจำนงโรงเรียนสุจริตโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง -ภาษาอังกฤษ
http://www.tkb.ac.th/~oit/file/o34/O34-eng.pdf

ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
http://www.tkb.ac.th/~oit/file/o34/NoGiftPolicy.pdf
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กิจกรรมการมีส่วนของผู้บริหารในการต่อการทุจริต
http://www.tkb.ac.th/~oit/file/o35/o35.pdf

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล / URL
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
^